پایش تسمه با استفاده از تحلیل صدا و ارتعاش

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55 4-2- طیف ارتعاشی تسمه ها………………………………………………………………………………………………………………………….55 4-3- داده های ارتعاشی………………………………………………………………………………………………………………………………….57 4-4- تجزیه واریانس داده های ارتعاشی…………………………………………………………………………………………………………57 4-5- مقایسه­ی داده های ارتعاشی تسمه ها……………………………………………………………………………………………………59 4-6- طیف صوتی تسمه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..60 4-7- داده های صوتی تسمه­ها………………………………………………………………………………………………………………………..61 4-8- تجزیه واریانس داده های صوتی……………………………………………………………………………………………………………62 4-9- مقایسه نمودارهای داده های صوتی تسمه ها………………………………………………………………………………………..64 4-10- تغییرات ارتعاش و صدا در تسمه نو…………………………………………………………………………………………………..65