ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین

مفهوم مشتری مداری برگرفته از تعاریف مفهوم بازاریابی و بازارگرایی است. برای اولین بار مک کیتریک در سال 1957 به مفهوم مشتری مداری اشاره نمود: وظیفه اصلی بازاریابی در مفهوم مدیریتی آن عبارت است از: درک ماهرانه نیاز و ایجاد کسب و کاری که با منافع مشتری سازگار باشد. کینگ در تعریفی که از بازاریابی در سال

تحقیق – 
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و  …

شکل۲-۳: دو خط جداساز با حاشیههای مختلف…………………………………………………………….۲۳شکل۲-۴: افزایش صحت مدل با استفاده از Bagging…………………………………………………..25شکل۲-۵: شبهکد الگوریتم Bagging………………………………………………………………………..26شکل۲-۶: شبهکد الگوریتم AdaBoost……………………………………………………………………..28شکل۳-۱: شبهکد الگوریتم EasyEnsemble…………………………………………………………….36شکل۳-۲: شبهکد الگوریتم ModifiedBagging………………………………………………………37شکل۳-۳: (a) kتا از نزدیکترین همسایههای xi با فرض k=6(b) تولید داده براساس فاصلهی اقلیدسی…………………………………………………………۳۸شکل۳-۴: ماتریس هزینهی چندردهای………………………………………………………………………….۴۰شکل۴-۱: توزیع دادهها براساس نوع بیماری تنفسی…………………………………………………………۵۲شکل۴-۲: توزیع دادهها براساس سن…………………………………………………………………………….۵۲شکل۴-۳: نمونهبرداری طبقهبندی شده…………………………………………………………………………۶۸شکل۵-۱: